Anunturi informare publica

Anunț de informare

            S.C. CONBAC S.A. cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/178/1991, avand CUI 943755, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata , modificata si completata si ale actului constitutiv,

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire imobil cu spatii comerciale la parter si locuinte colective; lucrari tehnico-rdilitare-racorduri la utilitati; imprejmuire teren; organizarea executiei lucrarilor“, propus a fi amplasat in Bacau, Strada Soimului, nr.2A.
Informatiile privind proiectul propus propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, si la sediul SC CONBAC SA din Bacau, strada Chimiei, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau”
10.05.2022
director general Iulian Cristea
IMG_2486

CONVOCATOR   08.06.2021

           Presedintele Consiliului de administratie al S.C. CONBAC S.A. cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/178/1991, avand CUI 943755, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata , modificata si completata si ale actului constitutiv,

Convoaca

pentru data de 08.06.2021, ora 14, in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, sedinta  Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii , cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Analiza si aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Raportului de Gestiune a Administratorului Unic pentru anul financiar 2020;
  2. Analiza si aprobarea bilantului contabil , contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2020;
  3. Analiza si aprobarea Raportului Auditorului;
  4. Analiza rezultatelor inventarierii patrimoniului societatii  pentru anul 2020;
  5. Analiza si aprobarea investitiilor efectuate in anul 2020;
  6. Analiza si aprobarea casarilor de mijloace  fixe efectuate in anul 2020;
  7. Ratificarea tuturor hotararilor luate de catre Consiliul de administratie pana la data prezentei adunari generale;
  8. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie in baza raportului intocmit de acesta.
  9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

10.  Diverse

director general Iulian Cristea
IMG_2486
director general Iulian Cristea
IMG_2486

S.C. CONBAC S.A. anunsta publicul interesat asupra deciziei finale a etapei de încadrare a PUZ-ului “CONSTRUIRE IMOBIL CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN” din Bacau, Str. Soimului si anume: 

sa fie supus procedurii de adoptare fară aviz de mediu întrucat nu necesită evaluare de mediu și evaluare adecvată.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al PUZ-ului propus pot fi consultate la APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul S.C. CONBAC S.A. din municipiul Bacău, Str. Chimiei, nr. 1, județul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău pâna la 06.04.2019.

director general Iulian Cristea
IMG_2486